ارسال تیکت پشتیبانی


اگر شما در بانک اطلاعاتی ما راه حلی برای مشکلتان نمیابید میتوانید با انتخاب بخش مناسب درخواست خود را ارسال کنید..


 Abuse department

Spam, hacking, malicious code, etc.

 Domains department

Registration, renewal, transfer of domain names. SSL Certificates

 Technical Support

Sites, mail, virtual and dedicated servers

 Sales and Billing

Contracts, invoices, payments, etc.